• Kryteria przyjęć

    • Ustala się na terenie powiatu ełckiego następujące zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej:

      

     Przedmiot

     Punktacja szczegółowa według ocen

     Punktacja maksymalna

     Język polski

     dopuszczający – 2 punkty

     18 punktów

     dostateczny – 8 punktów

     dobry - 14 punktów

     bardzo dobry - 17 punktów

     celujący - 18 punktów

     Matematyka

     dopuszczający – 2 punkty

     18 punktów

     dostateczny – 8 punktów

     dobry - 14 punktów

     bardzo dobry - 17 punktów

     celujący - 18 punktów

     Język obcy

     dopuszczający – 2 punkty

     18 punktów

     dostateczny – 8 punktów

     dobry - 14 punktów

     bardzo dobry - 17 punktów

     celujący - 18 punktów

     Geografia

     dopuszczający – 2 punkty

     18 punktów

     dostateczny – 8 punktów

     dobry - 14 punktów

     bardzo dobry - 17 punktów

     celujący - 18 punktów

     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

     7 punktów

     1)     Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,

     b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

     2)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

     b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

     c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

     e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

     f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

     3)  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora

     oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     18 punktów

      

     a)  międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,

     b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

     c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

     d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

     4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

      

     5) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w

     formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

     3 punkty

     Egzamin ósmoklasisty:

     wynik przedstawiony w procentach z:

     a)     języka polskiego mnoży się przez 0,35,

     b)      matematyka mnoży się przez 0,35,

     c)       języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

     100 punktów

     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

     200 punktów