• Terminy postępowania rekrutacyjnego

    • Na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

     COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

      

      

     TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

      

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

      

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     1

     2

     3

     4

     1

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

     od 17 maja 2021 r.

     do 31 maja 2021 r.

     do godz. 15.00

     od 3 sierpnia 2021 r.

     do 6 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

      

      

      
      
      

      

     1 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie

      

      

      

     2

     Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

     od 17 maja 2021 r.

     do 21 czerwca

     2021 r.

     do godz. 15.00

     od 3 sierpnia 2021 r.

     do 5 sierpnia 2021 r.

     od 25 października

     2021 r. do 12

     listopada 2021 r.2

     od 13 grudnia 2021

     r. do 16 grudnia 2021 r.2

     3

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

     od 25 czerwca

     2021 r.

     do 14 lipca 2021 r.

     do godz. 15.00

     4.

     Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia

     sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

     do 14 maja 2021 r.

     5

     Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

     od 1 czerwca 2021

     r. do 14 czerwca2021 r.; II termin3 do 8 lipca 2021 r.

     od 6 sierpnia 2021 r.

     do 10 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

      

      

      

      

      
      
      

      

     2 Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

     3 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

     * Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

      

      

      

      

      

      

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     6

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

     od 1 czerwca 2021 r.

     do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r.

     od 6 sierpnia 2021 r.

     do 10 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

     7

     Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

     od 1 czerwca 2021 r.

     do 14 czerwca 2021 r.; II termin1 do 8 lipca 2021 r.

     od 6 sierpnia 2021 r.

     do 10 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

     8

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

     1. termin do 17

     czerwca 2021 r.;

     1. termin do 9 lipca

     2021 r.

      

     do 13 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

     9

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

     1. termin do 17

     czerwca 2021 r.;

     1. termin do 9 lipca

     2021 r.

     do 13 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

      

      

      

      

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     10

     Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

     1. termin do 17

     czerwca 2021 r.;

     1. termin do 9 lipca

     2021 r.

     do 13 sierpnia 2021 r.

     nie dotyczy1

     nie dotyczy1

     11

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

     do 14 lipca 2021 r.

     5 sierpnia 2021 r.

     do 15 listopada 2021

     r.2

     do 17 grudnia 2021 r.2

     12

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

     do 21 lipca 2021 r.

     13 sierpnia 2021 r.

     do 30 listopada 2021

     r.2

     do 7 stycznia 2022 r.2

     13

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

     22 lipca 2021 r.

     16 sierpnia 2021 r.

     1 grudnia 2021 r.2

     10 stycznia 2022 r.2

     14

     Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

     od 17 maja 2021 r.

     do 26 lipca 2021 r.

     od 3 sierpnia 2021 r.

     do 13 sierpnia 2021 r.

     od 25 października

     2021 r. do 6 grudnia

     2021 r.2

     od 13 grudnia 2021 r.

     do 13 stycznia 2022 r.2

      

      

      

      

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

     Termin

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin

     w postępowaniu uzupełniającym

     15

     Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

     od 23 lipca 2021 r.

     do 30 lipca 2021 r.

     do godz. 15.00

     od 17 sierpnia 2021

     r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

     od 2 grudnia 2021 r.

     do 9 grudnia 2021 r.2

     od 11 stycznia

     2022 r. do 18

     stycznia 2022 r.2

     16

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     2 sierpnia 2021 r.

     do godz. 14.00

     23 sierpnia 2021 r.

     10 grudnia 2021 r.2

     19 stycznia 2022 r.2

     17

     Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

     2 sierpnia 2021 r.

     23 sierpnia 2021 r.

     10 grudnia 2021 r.2

     19 stycznia 2022 r.2

     18.

     Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

     do 3 sierpnia 2021 r.

     24 sierpnia 2021 r.

     do 13 grudnia 2021

     r.2

     do 20 stycznia

     2022 r.2

     19

     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 5 sierpnia 2021 r.

     26 sierpnia 2021 r.

     do 17grudnia 2021

     r.2

     do 26 stycznia

     2022 r.2

     20

     Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy

     przyjęcia

     do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2

      

      

      

     21

     Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania

     odmowy przyjęcia

     do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2

     22

     Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     do 3 dni od dnia złożenia odwołania do

     dyrektora szkoły

     do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2

     ** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

     Dodatkowe informacje:

     1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
     2. Przepisy § 11baa  ww.  rozporządzenia  w sprawie  szczególnych  rozwiązań  w okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.