• „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku”

    • „Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie 20.11.2019 r. – 31.08.2021 r. Koszt całkowity projektu 2 280 560,05 zł. Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno- hotelarskiej i handlowej powiązanego z potrzebami rynku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 uczniów oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 34 nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących. W projekcie weźmie udział 64 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i technik hotelarstwa oraz 34 nauczycieli. W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:
     1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH – skierowane do 64 uczniów Cel: określenie poziomu kompetencji, w tym luk kompetencyjnych uczniów pod kątem potrzeb pracodawców, zaplanowanie wsparcia w projekcie. Zakres: 3h/u, 1h – prowadzenie badania z uczniem, 1h – opracowanie wyników, 1h – omówienie wyniku diagnozy z uczniem. Poza indywidualnymi 64 diagnozami, powstanie diagnoza zbiorowa – uogólnione wnioski ze wszystkich diagnoz będą służyły do planowania pracy szkoły po zakończeniu realizacji projektu.
     2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY Cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów zwiększających ich szanse na rynku pracy Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza postawę programową kształcenia w zawodzie oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy.
     ◦ A. Kurs barmana podstawowy dla 16 UCZ 32g/gr
     ◦ B. Kurs baristy podstawowy dla 16 UCZ16g/gr
     ◦ C. Kurs carvingu– kurs podstawowy dla 16UCZ16g/gr
     ◦ D. Animator czasu wolnego dla 16UCZ18g/gr
     ◦ E. Merchandising towarów w sklepie 16 UCZ16 g/gr
     ◦ F. Storyteling - naucz się opowiadać, żeby sprzedawać16UCZ16 g/gr
     ◦ G. Kursy rozwijające kompetencje miękkie – 64 UCZ32g/gr
     ◦ H. Trening kalkulacji cen i kosztów w gastronomii - dla 32 UCZ 30g/gr.
     ◦ I. O handlu wiemy wszystko warsztaty rozw. dla 16 UCZ 30g/gr
     ◦ J.Z pasją do gości warsztaty rozw. dla 16 UCZ 30g/gr
     3. DOSKONALENIE UCZNIÓW w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczych niezbędnych na rynku pracy
     ◦ Zajęcia dodatkowe z matematyki  - 1 gr. w każdym r.szk/60 g w proj.
     ◦ Zajęcia dodatkowe z biologii – 1 gr x 30 g w każdym r.szk/60g w proj,
     ◦ Zajęcia dodatkowe z geografii – 2 gr x 30g w każdym r.szk./120 g w proj.
     4.STAŻE ZAWODOWE – skierowane do 64 uczniów
     Cel: podniesienie kompetencji zawodowych 64 uczniów kształcących się w zawodach technik
     technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec i technik hotelarstwa w ZS nr 6 w Ełku.
     Zakres: czas stażu: 150h – 40h/tydzień (8h dziennie), w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35h/tydzień (7h dziennie). 4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – skierowane do 34 nauczycieli.
     Cel: podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli zwiększających ich umiejętności  kształcenia uczniów w powiązaniu z potrzebami rynku pracy Zakres: kursy obejmują zagadnienia wykraczające poza podstawowy program kształcenia w zawodzie, zgodnie z którym nauczyciele prowadzą zajęcia;
     A. Carving dla 16 NKZ (2 gr /16 godz dla gr)
     B. Animator czasu wolnego 8NKZ (1 gr/18 godz)
     C. Kuchnia regionalna Warmii Mazur i Podlasia 8NKZ (1gr/32g)
     D. Coaching handlowców i menadżerów sprzedaży 8NKZ (1gr/16g)
     E. Merchandising towarów w sklepie 8NKZ (1gr/16g)
     F. Szkolenie z e - podręcznika i zasobów z EFS 10NCL (1 gr/24g)