• Historia szkoły

    • Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły

     ROK

     WYDARZENIE

     1946

     Powołanie 3-letniego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego (15.09.1946). Siedziba szkoły mieści się w małym budynku przy u. Michała Kajki 2.

     Pierwszym dyrektorem zostaje Edward Niemira, a pierwszymi w historii nauczycielami byli: Helena Michałowicz, Zofia Radowska, Mieczysława Kozłowska.

     Kierownikiem gospodarstwa szkolnego w Siedliskach zostaje Ignacy Witkowski. Pierwsi uczniowie, to młodzież w wieku od 18-30 lat. zdjęcia 1946

     1947

     Powstanie internatu szkoły. W budynku przy ulicy Michała Kajki 1 przeznaczono 2 pokoje, w których zakwaterowano 20 uczniów.

     1948

     1. Przekazanie na użytek szkoły gospodarstwa rolno-hodowlanego o powierzchni 72 ha w Siedliskach k/Ełku.

     2. Przemianowanie Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego na 4-letnie Liceum Rolniczo-Hodowlane.  zdjęcia 1948

     1949

     1. Wydanie świadectw pierwszym absolwentom Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego.

     2. Odstąpienie budynku mieszkalnego przy gospodarstwie szkolnym w Siedliskach k/Ełku z przeznaczeniem na internat. Opiekunem internatu został Paweł Funke.

     1950

     1. Dyrektorem szkoły (1.09.1950 – 30.08.1967) zostaje Aleksander Kordzik.

     2. Przeznaczenie budynku przy ul. M. Kajki 5 na internat (6.11.1950). Kierownikiem i wychowawcą zostaje Rudolf Kania.

     1951

     1. Pierwsza matura w szkole (39 abiturientów Liceum Rachunkowości Rolnej zdaje pomyślnie egzamin dojrzałości)

     2. Pierwszy nabór młodzieży do Technikum Rachunkowości Rolnej

     1953

     Pierwsi absolwenci Technikum Rachunkowości Rolnej kończą szkołę. zdjęcia 1953

     1955

     Przekazanie szkoły  spod zarządu Ministerstwa Rolnictwa pod zarząd Ministerstwa PGR (1.01.1955).

     1956

     Powrót szkoły spod zarządu Ministerstwa PGR pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa (1.09.1956).

     1957

     Rozpoczęcie budowy nowej szkoły (11.07.1957) zdjęcia 1957

     1959

     Kierownikiem internatu zostaje Zofia Łankiewicz. W posiadaniu internatu są 2 budynki przy ulicy Kajki 1 i 5.

     1960

     Uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego (13.11.1960) zdjęcia 1960

     1962

     Utworzenie 5-letniego Technikum Rachunkowości Rolnej kształcącego w systemie zaocznym (1.09.1962).

     1966

     I Zjazd Absolwentów Szkoły.

     1967

     Dyrektorem Szkoły (1.09.1967 – 31.08.1978) zostaje Stefan Miller

     1969

     1. Powstanie szkolnego zespołu wokalno-tanecznego. Założycielem i opiekunem zespołu od początku jego powstania jest nauczyciel Jan Olejnik, który nieustannie pracuje nad kształceniem artystycznym do dnia dzisiejszego.

     2. Uroczyste przekazanie szkle sztandaru (27.04.1969). zdjęcia 1969

     1970

     1. Odejście na emeryturę kierowniczki internatu Zofii Łankiewicz.

     2. Kierownikiem internatu zostaje Halina Kaźmierczyk. Internat zajmuje budynki 1, 3 i 5 przy ulicy Michała Kajki.

     1971

     1. Jubileusz 25-lecia szkoły (16.10.1971)

     2. II Zjazd Absolwentów (16.10.1971). zdjęcia 1971

     1972

     Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego internatu na 300 miejsc. zdjęcia 1972

     1973

     1. Nadanie przez publiczność zgromadzoną na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Rolniczych w Lublinie zespołowi wokalno-tanecznemu nazwy „Marzycielki”. Nazwa zespołu jest związana z piosenką „Marzyciele”, którą zespół wykonał.

     2. Utworzenie (1.09.1973) stanowiska wicedyrektora szkoły. Funkcję tą pełni (do 31.08.1975) Adolf Pyrz. zdjęcia 1973

     1974

     Oddanie do użytku nowego internatu (2.09.1974) połączonego łącznikiem z budynkiem szkolnym.

     1975

     Stanowisko wicedyrektora szkoły (1.09.1975 – 31.08.1978) obejmuje Edward Maliszewski.

     1976

     Utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych.

     1977

     1. Uroczystość Trzydziestolecia Szkoły (18.06.1977).

     2. III Zjazd Absolwentów (18-19.06.1977) zdjęcia 1977

     1978

     1. Dyrektorem szkoły zostaje Edward Maliszewski (1.09.1978).

     2. Stanowisko wicedyrektora obejmuje (do 31.08.1982) Wiesław Obuchowicz.

     3. Zasadniczą Szkołę Rolniczą przeniesiono ze szkoły podstawowej w Szybie-Ełk – do Zespołu Szkół Rolniczych (1.09.1978).

     1979

     1. Wicedyrektorem szkoły zostaje (1.09.1979) Krystyna Klepacka. Funkcję tą pełni do 31.08.1986.

     2. Przeniesienie (1.09.1979) z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ełku do zespołu Szkół Rolniczych:

     - Technikum Analizy Środków Spożywczych

     - Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Owoców i Warzyw

     - Zasadniczą Szkołę Przetwórstwa Mięsnego.

     3. Technikum Rachunkowości Rolnej przemianowano (1.09.1979) na Liceum Ekonomiczne i przeniesiono do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ełku.

     4. Powstaje nowy typ szkoły (1.09.1979): Technikum Zawodowe (3-letnie) o kierunku rolniczym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.

     1981 - 1988

     1. Przeniesienie wszystkich klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (1.09.1981)

     2. Powrót z Zespołu Szkół Ekonomicznych klas Liceum Ekonomicznego (1.09.1981)

     3. Powierzenie (1.09.1982) stanowiska wicedyrektora Stanisławowi Panasewiczowi. Funkcję tą pełni do czasu odejścia na emeryturę (31.08.2004).

     4. Przeprowadzono remonty pozwalające na dobre funkcjonowanie szkoły, w tym:

     - wybudowano kanał centralnego ogrzewania,

     - podłączono budynki szkolne i internat do miejskiej sieci,

     - wykonano nową sieć gazową,

     Wykonano elewację budynku nr 2 i internatu,

     Zradiofonizowano szkołę.

     1988 - 1996

     1. Remonty i modernizacja szkoły w latach 1981 – 1988 pozwoliły na utworzenie pracowni:

     - mechanizacji rolnictwa,

     - języka niemieckiego,

     - przedmiotów ekonomicznych,

     - techniki biurowej,

     - komputerowej,

     - gospodarstwa wiejskiego,

     - krawieckiej,

     - higieniczno–kosmetycznej.

     2. Wygospodarowano pomieszczenie na warsztaty szkolne, w których urządzono stanowiska ślusarskie i stolarskie.

     3. Odejście na emeryturę (31.08.1992) kierowniczki internatu Haliny Kazimierczyk.

     4. Nowym kierownikiem internatu zostaje Helena Stankiewicz-Mocarska (1.09.1992)

     5. W internacie działa prężnie początkowo Rada Internatu i Młodzieżowa Rada Internatu, a obecnie Zarząd Samorządu Internatu. Do tradycji internatu należą spotkania i wieczornice w tym:

     - pożegnanie lata,

     - wieczór andrzejkowy,

     - spotkania opłatkowe (uroczyste kolacje, jasełka),

     - powitanie wiosny,

     - pożegnanie maturzystów i wiele innych.

     1991

     1. Inauguracja nauki w klasach I Liceum Ekonomicznego o specjalności: rachunkowość i rynek rolny (1.09.1991).

     2. Zakończenie naboru do klas Liceum Ekonomicznego o specjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych (1.09.1991).

     3. Rozpoczęcie nauczania religii w szkole (1.09.1991).

     1992

     1. Inauguracja nauki w nowo otwartym Technikum Zawodowym (5-letnie, 1.09.1992) kształcącym w zawodzie: technik rolnik o specjalności: podstawy agrobiznesu.

     2. Powstaje hymn szkoły (1.09.1992).

     1995

     1. Pierwsze w historii szkoły Rekolekcje Wielkopostne (14-15.03.1995, obecnie należą one do tradycji szkoły).

     2. Inauguracja I klasy 4-letniego Liceum Rolniczego.

     3. Zakończenie naboru uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

     1996 - 2000

     1. Nabór uczniów do I klasy 5-letniego Liceum Agrobiznesu w zawodzie technik agrobiznesu (1.09.1996).

     2. Jubileusz 50-lecia Szkoły połączony z IV Zjazdem Absolwentów (8.06.1996), w tym:

     - wręczenie nowego sztandaru,

     - nadanie szkole imienia Macieja Rataja. Maciej Rataj (1884-1949) – wybitny działacz ruchu ludowego, marszałek sejmu RP,

     - odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły,

     - uhonorowanie szkoły medalem XX-lecia woj. Suwalskiego,

     - uhonorowanie szkoły odznaką „Za zasługi dla województwa suwalskiego”

     3. Inauguracja I klasy 5-letniego Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego (1.09.1997) kształcącego w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

     4. W nowych kierunkach nauczania wprowadzono (1.09.1997) przedmioty oparte na programach autorskich:

     - rynek rolny,

     - podstawy agrobiznesu,

     - elementy agrobiznesu,

     - podstawy programu pracy wychowawczej.

     5. Utworzenie pierwszego w Ełku Klubu Europejskiego (1.09.1999).

     6. Po raz kolejny w szkole przeprowadzono wiele ważnych remontów, w tym:

     - wymieniono dach i okna w szkole,

     - zbudowano łącznik między budynkami szkolnymi nr 2 i 4,

     - wykonano remont dachu w internacie,

     - wykonano elewację i prace malarskie wewnątrz budynku,

     - wyposażono boiska szkolne w urządzenia sportowe.

     7. Ze środków pozabudżetowych doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne.

     8. Urządzono nową pracownię komputerową i gastronomiczną.

     9. Zakupiono samochód do nauki jazdy i mikrobus Iveco do przewozu uczniów na zajęcia praktyczne.

     10. Posesję szkoły i internatu upiększono krzewami ozdobnymi.

     11. Stanowisko wicedyrektora szkoły ds. pedagogiczno-wychowawczych obejmuje Barbara Pogorzelska (1.09.2000).

     12. Zmodernizowano drogi wewnętrzne.

     2000 - 2003

     1. Szkołę odwiedza po raz pierwszy Ordynariusz Diecezji Ełckiej J.E. biskup dr Edward Samsel (25.05.2001).

     2. Przejęcie Szkoły przez Starostwo Powiatowe w Ełku (1.09.2002)

     3. Zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Rolniczych im. Macieja Rataja na Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja (1.09.2002).

     4. Zmiana logo szkoły (1.09.2002).

     5. Absolwenci gimnazjów rozpoczynają naukę (1.09.2002) w n/w nowych typach szkół:

     - Liceum Ogólnokształcące (3-letnie z rozszerzonym językiem angielskim i niemieckim),

     - Liceum Profilowane (3-letnie z profilami: usługowo-gospodarczy, zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjny)

     - Technikum (4-letnie) kształcące w zawodzie technik ekonomista.

     6. Zatrudniono 12 nowych nauczycieli.

     7. Opracowano nowe wewnątrzszkolne akty prawne:

     - Wewnątrzszkolny System Oceniania,

     - Przedmiotowy System Oceniania,

     - Raport z Wewnątrzszkolnego Mierzenia Jakości Pracy Szkoły,

     - Program Rozwoju Szkoły,

     - Program Profilaktyczny,

     - Podstawy Programu Wychowawczego (program autorski).

     8. Uaktualniono dotychczas obowiązujące wewnętrzne akty prawne:

     - Podstawy Programu Wychowawczego,

     - Szkolny Program Wychowawczy.

     2003 - 2004

     1. Zatrudniono 8 kolejnych nowych nauczycieli, w tym do nauczania języków obcych.

     2. Wprowadzono nowy typ szkoły, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (zawód: - technik organizacji usług gastronomicznych).

     3. Utworzono nową pracownię komputerową na 16 stanowisk.

     4. Utworzono Szkolne Centrum Multimedialne.

     5. Założono sieć komputerową ze stałym dostępem do Internetu (neostrada).

     6. Udostępniono uczniom naszej szkoły i mieszkającym w naszym internacie uczniom z innych szkół, korzystanie z Internetu w ramach Szkolnego Centrum Multimedialnego.

     2004 - 2005

     1. Odejście na emeryturę (31.08.2004) długoletniego wicedyrektora szkoły Stanisława Panasewicza.

     2. Obowiązki wicedyrektora szkoły ds. organizacji kształcenia przyjmuje (1.09.2004) Artur Bońkowski.

     3. Naukę rozpoczynają (1.09.2004) uczniowie największej w historii ilości typów szkół:

     - Liceum Ogólnokształcące,

     - Liceum profilowane,

     - Liceum Agrobiznesu,

     - Liceum Ekonomiczne,

     - Technikum,

     - Technikum Zawodowe,

     - Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

     kształcące w zawodach:

     - technik ekonomista,

     - technik organizacji usług gastronomicznych,

     - technik żywienia i gospodarstwa domowego,

     - technik agrobiznesu,

     - technik rolnik.

     4. Inauguracja nauki w Szkole Policealnej (1.09.2005 – roczna) kształcąca w zawodach:

     - technik rachunkowości,

     - technik informatyk,

     - technik organizacji usług gastronomicznych.

     oraz

     1. Technikum (1.09.2005, 4-letnie) kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

     2. Zakończono edukację (3.05.2005) w dotychczasowych tzw. Starych typach szkół (o 5-letnim cyklu nauczania) tj. w :

     - Liceum Ekonomicznym,

     - Liceum Agrobiznesu,

     - Technikum Zawodowym,

     - Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

     3. NOWĄ MATURĘ po raz pierwszy składają absolwenci (5 klas) Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego.

     4. Zmiana logo szkoły.

     5. Uaktualniono dotychczasowy Statut Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja.

     6. Wchodzą w życie (1.06.2005) nowe statuty do poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.

      

      

     2005 - 2006

     1.Spotkanie z delegacją Słowaków z Bańskiej Bystrzycy w ramach programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 – 2013.

     2. listopad, marzec Wyjazd nauczycieli przedmiotów gastronomicznych do Saint Quay we Francji w ramach współpracy w europejskiej sieci szkół gastronomiczno-hotelarskich.

     3. kwiecień Obchody 35-lecia istnienia zespołu Marzycielki.

     4. maj Spotkanie młodzieży i nauczycieli z dyrektorem polsko-francuskiego Funduszu Współpracy p. Erickiem Thebault.

     5. czerwiec  pierwsze zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

     2006 - 2007

     1. 23 września Jubileusz 60-lecia Szkoły połączony z V Zjazdem Absolwentów.

     2. Utworzenie w bibliotece Centrum Multimedialnego.

     2007 - 2008

     1. 31.08.2007 Odejście na emeryturę długoletniego dyrektora szkoły Edwarda Maliszewskiego.

     2. 01.09.2007 Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje Artur Bońkowski.

     3. 01.09.2007 Obowiązki wicedyrektora szkoły ds. organizacji kształcenia przejmuje Sylwester Chyliński.

     4. Udostępnienie uczniom wyposażonej w najnowszy sprzęt komputerowy pracowni rachunkowości.

     2008 - 2009

     1. 3.02.2009 Odbyło się spotkanie z delegatami Prowincji Perugia partnerami Województwa Warmińsko – Mazurskiego w realizacji programu „Poprawa jakości usług gastronomiczno-hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004 – 2013” wraz z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium Oświaty oraz Samorządu Województw Warmińsko – Mazurskiego.

     2. 28.05.2009 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”

     3. 16.07.2009 Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”. Umowa podpisana między starostwem Powiatowym w Ełku, a przedsiębiorstwem budowlano-remontowym PRIBO EPB w Ełku. Zdjęcia 2008

     Rozpoczęcie prac budowlanych projektu inwestycji „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. zdjęcia 2009

      

     2009 - 2010

     1. W Technikum nr 4 naukę rozpoczynają uczniowie w nowym zawodzie: technik hotelarstwa.

     2. 15.01.2010 Wmurowanie aktu erekcyjnego inwestycji „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

     3. 11.01.2010 – 12.02.2010 Wyjazdy nauczycieli przedmiotów gastronomiczno-hotelarskich na staż do szkoły partnerskiej „Instituto Professionale di Stato per Servizi Alberghieri e Della Ristorazione Assisi” w Asyżu we Włoszech.

     4. 23.04.2010.Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zamordowanego w 1940 roku w Miednoje aspiranta policji Tadeusza Pietrzaka oraz posadzenie Dębu Pamięci w ramach projektu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

     2010 - 2011

     1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: cukiernik.

     2. 13.09.2010 Uroczyste otwarcie inwestycji „Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z dostosowaniem do standardów unijnych w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

     3. 29.09.2010 Uroczyste otwarcie projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” i wizyta studyjna dyrektorów i nauczycieli szkół partnerskich z Asyżu, Spoleto z Włoch oraz Francji i Danii. zdjęcia 2010

      

     2011 - 2012

     1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: kucharz małej gastronomii.

     2. Zakończono inwestycję budowy boisk sportowych z programu „ORLIK 2012”.

     2012 - 2013

     1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 8 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: kucharz.

     2. Dołączenie do grona szkół realizujących projekty w ramach programu Comenius. Opracowanie i realizacja projektu partnerskiego pod nazwą „Polsko – Włoska Podróż Kulinarna” ze szkołą partnerską w Asyżu (Włochy)

     3. Opracowanie i realizacja projektu „Lepszy start w przyszłość edukacyjno-zawodową uczniów / uczennic Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku” (Projekt to przede wszystkim specjalistyczne kursy kwalifikacyjne prowadzone przez renomowane firmy zewnętrzne, adresowane do młodzieży poszczególnych zawodów ZS nr 6, dające dodatkowe kwalifikacje, potwierdzone stosownym certyfikatem).

     2013 - 2014

     1. Dnia 20.10.2013 Wizyta studyjna z Włoch, Francji, Danii.

     2. Szkolenia nauczycieli z zakresu gastronomii  prowadzone przez wybitnych trenerów z Włoch i Francji.

     3. Dnia 06.11.2014 roku Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku otrzymał wyróżnienie I stopnia  za doskonałość zarządzania w konkursie Warmińsko – Mazurska Nagroda Jakości.

     2014 - 2015

     1. W dniu 27.10.2014 nasza szkoła gościła delegację na czele z Panią minister edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską.

     2. W dniu 24.03.2015 czteroosobowa delegacja uczniów  z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku z dyrektorem Arturem Bońkowskim oraz nauczycielami: Panią Iwoną Siemieniewicz i Panią Katarzyną Grzymkowską uczestniczyła w XI Edycji Gali Przedsiębiorczości. Odbyła się ona w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W tym wydarzeniu brało udział dziewiętnaście najbardziej przedsiębiorczych szkół w Polsce, nasza szkoła już po raz trzeci. Spotkanie miało na celu nagrodzenie szkół, jak i firm, statuetką przedsiębiorczości dla najefektywniejszych.

     3. 10 czerwca 2015 roku w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, na kolejnej już 15 Gali Jakości  rozdano statuetki i wyróżnienia. Otrzymały je przedsiębiorstwa, organizacje publiczne i organizacje edukacyjne, które osiągnęły wysoką jakość pracy, procesów, wyrobów i usług. Zespół Szkół nr 6 w Ełku otrzymał statuetkę Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości za doskonałość zarządzania w kategorii organizacje edukacyjne.

     2015 - 2016

     4 czerwca 2016 roku Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku obchodził 70-lecie istnienia. Jubileusz połączony był z VI Zjazdem Absolwentów.

     Na uroczystości zgromadziło się około 400 osób: kilka pokoleń nauczycieli, absolwentów, rodzice i goście. Część artystyczną uświetnił swym występem zespół Marzycielki, pod kierunkiem Jana Olejnika.

     Patronat honorowy nad jubileuszem objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Starosta Powiatu Ełckiego.

     Sprawozdanie z obchodów 70-lecia

     Galeria zdjęć - Jubileusz 70-lecia ZS6

     Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI – moje wspomnienia o szkole

      2016 - 2017

      1. Rozpoczęcie projektu Erasmus + "Z Ełku do Italii" 

     2. 10.05.2017 roku uczniowie uczestniczyli w programie informacyjno-szkoleniowym pt. "Stawiam na wołowinę". zdjęcia 

     3. 25.05.2017 szkoła organizowała wojewódzki konkurs kulinarny "Gotuj z pasją" IV edycja: Farszynkowy zawrót głowy. zdjęcia

     2017 - 2018 

      1. W Technikum nr 4 naukę zaczynają uczniowie w zawodzie: handlowiec.

     2.  07.11.2017 odbyły się warsztaty cukiernicze dla młodzieży prowadzone przez współtwórcę Akademii Mistrza z Kruszwicy Pana Mieczysława Chojnowskiego.

     3. Certyfikat "Szkoła Przyjazna Środowisku" - na wniosek Kapituły Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat Zespołowi Szkół nr 6 w Ełku.

     4. 15.12.2017 odbyło się podsumowanie Projektu Erasmus+ "Z Ełku do Italii"; w projekcie uczestniczyło 70 uczniów i nauczycieli (w ramach projektu m.in. odbyły się staże zagraniczne w Spoleto). galeria

     5. 12.03.2018 odbyły się targi uczelni wyższych: "Prezentacje Edukacyjno - Doradcze. Uczelnie w Powiecie".

     6. 20.05.2018 roku uczniowie uczestniczyli w programie informacyjno - szkoleniowym pt. "Stawiam na drób" zdjęcia

     2018 - 2019 

      1. Rozpoczęcie Projektu "Od teorii do praktyki - zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 - 2020. zdjęcia

     Wartość projektu: 727 227, 52 zł

     2. W ramach projektu "Od teorii do praktyki..." powstały 2 nowoczesne klasopracownie komunikacji w języku obcym.

     3. Realizowany jest projekt "Cyfrowobezpieczni.pl" zdjęcia

     4. Realizacja projektu "Niepodległa i Przedsiębiorcza" w związku z obchodami 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. zdjęcia

     5. 08.11.2018 odbyła się kolejna edycja konkursu międzyszkolnego "Gotuj z pasją", zatytułowana "Smaki Niepodległości".  zdjęcia z uroczystości

     6. 06.11.2018 w Zespole Szkół nr 6 w Ełku odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Organizator konferencji to Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.

     7. Technikum nr 4 w rankingu szkół organizowanym przez miesięcznik PERSPEKTYWY, zajęło 6 miejsce w województwie i 1 w Powiecie Ełckim wśród szkół technicznych, uzyskując BRĄZOWĄ TARCZĘ ZNAKU JAKOŚCI.

     8. 31.08.2019 - na rentę odchodzi dyrektor szkoły mgr inz. Artur Bońkowski.

     2019 - 2020

     1. 01.09.2019 - obowiązki p.o dyrektora szkoły obejmuje mgr Sylwester Leszek Chyliński.

     2. 01.09.2019 obowiązki wicedyrektorów obejmują: Iwona Okseniuk oraz Anna Szlejter

     3. Rozpoczęcie Projektu Erasmus+ "Na staże po sukces".

     Koszt projektu: 539 117 zł.

     4. Rozpoczęcie Projektu "Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. zdjęcia część 1 / zdjęcia część 2

     Wartość projektu: 2 280 560, 05 zł.

     5. W ramach projektu "Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku"  powstały 3 nowoczesne klasopracownie: techniki biurowej, organizowania i prowadzenia sprzedaży, ekonomiki i rachunkowości handlowej. Szkoła doposażona została również w 45 komputerów, 6 laptopów, 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 6 tablic interaktywnych oraz innych drobnych pomocy.

     6. 27.02.2020 odbiór statuetki Najaktywniejszej Szkoły w programie Dzień Przedsiębiorczości podczas gali w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

     2020 - 2021

     1. Rozpoczęcie Projektu w ramach programu  Erasmus+ "Z Ełku do Italii".

     Koszt projektu: 530 690 zł.