• „Na staże po sukces”

    •  

     Projekt Erasmus+ 

     „Na staże po sukces”

     Nr projektu: 2019-1-PL01-KA102-061647

     Projekt „Na staże po sukces” jest wyrazem chęci zapewnienia uczniom możliwości praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. 

     Cel główny projektu to ułatwienie uczestnikom startu w dorosłe życie zawodowe. 

     Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe: umożliwienie uczestnikom podniesienia kwalifikacji zawodowych, zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz kwalifikacji językowych, jak również możliwość poznania różnorodności kulturowej Europy. 

     Cele te, osiągnięte dzięki umiędzynarodowieniu kształcenia w naszej szkole, są zbieżne z celami programu Erasmus Plus, wyłożonymi w Przewodniku Po Programie: 

     - przyczyniają się do podniesienia poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy; 

     - przyczyniają się do poprawy znajomości języków obcych oraz promowania różnorodności językowej i kulturowej w UE; 

     - poszerzają międzynarodowy wymiar szkolenia i kształcenia.

     Cele projektu są też spójne z celami strategicznymi nowego zakresu ramowego współpracy europejskiej w zakresie edukacji i szkoleń „Edukacja i szkolenia 2020”: 

     • Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności. 

     • Poprawa jakości i skuteczności kształcenia oraz szkolenia. 

     • Promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej. 

     • Zwiększanie kreatywności i innowacyjności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia. 

     Uczestnikami projektu będzie 64 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, kucharz i cukiernik. Najpierw wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, następnie przejdą zajęcia przygotowujące do stażu, w trakcie których poznają kraj odbywania staży, jego specyfikę, poprawią znajomość języków obcych, przejdą przygotowanie pedagogiczne. Po zajęciach przygotowujących i ostatecznej kwalifikacji wyjadą do Portugalii, gdzie odbędą 2-tygodniowe staże. Na staże wyjadą w 4 grupach liczących po 16 uczestników i 2 opiekunów. Kolejnym działaniem będzie złożenie przez nich raportów i przeprowadzenie działań upowszechniających. Przy realizacji projektu będziemy stosowali metodologię działania, odpowiednią do zasad programu i potrzeb projektu, opisaną w poszczególnych częściach wniosku. 

     Od pierwszego do ostatniego etapu projektu gromadzona będzie dokumentacja, a w zespole projektowym dokładnie określone będą zakresy odpowiedzialności pracowników. Planujemy następujące rezultaty: 

     - zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników; 

     - poprawa kwalifikacji językowych - odbycie przez uczestników przygotowania p-j-k; 

     - zdobycie przez uczestników dokumentów Europass Mobilność; 

     - otrzymanie przez uczestników zaświadczeń ukończenia kursów językowych; 

     - otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia stażu; 

     - poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 

     - zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim; 

     - podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych; 

     - zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki; 

     - wzrost zdyscyplinowania, obowiązkowości i samodzielności; 

     - zdobycie przez pracowników doświadczenia koniecznego do realizacji kolejnych projektów; 

     - podniesienie prestiżu i atrakcyjności szkoły. 

     Staże pozwolą uczestnikom poszerzyć wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich w kraju Europy – bardzo atrakcyjnym dla turystów ze względu na klimat, kuchnię i swoją specyfikę obyczajowo – kulturową. Stażyści poprawią też znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego. Staż będzie dla nich świetną szkołą samodzielności, przyczyni się do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocni pewność siebie, przyczyni się do rozwoju osobistego, a praca za granicą, często w wielonarodowym zespole pozwoli im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Dzięki temu projektowi chcemy pozytywnie wpłynąć na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej instytucji: praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym uczniom satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Obecne bezrobocie w naszym regionie ciągle jest wysokie i dotyka zwłaszcza młodych absolwentów szkół średnich. Pracodawcy, którzy szukają pracowników, uwzględniają w swym poszukiwaniach wyłącznie osoby dysponujące wysokimi umiejętnościami potwierdzonymi długoletnią praktyką zawodową. W takiej sytuacji absolwenci szkół są praktycznie bez szans na znalezienie pracy odpowiadającej ich poziomowi wykształcenia i spełniającej ich aspiracje. Właśnie dlatego organizacja zagranicznych staży nastawionych na poszerzenie kwalifikacji zawodowych potwierdzone praktyką jest najlepszym sposobem wspomożenia szans uczestników na rynku pracy. Udział w projekcie stażowym pozwoli uczniom wyprzedzić konkurentów na rynku pracy, ułatwi stabilizację zawodową i życiową i pozwoli uwierzyć we własne siły. Projekt wpłynie także pozytywnie na postrzeganie szkoły w lokalnym i regionalnym środowisku i pozwoli poprawić wyniki rekrutacji – to będzie jego wartością dodaną. Osiągnięcie zakładanych celów projektu umożliwi uczestnikom zdobyć przewagę konkurencyjną w staraniach o pracę i pomoże uniknąć wykluczenia społecznego tym, którzy ze względu na sytuację materialną, rodzinną i in. są nim zagrożeni. Oznacza to mocne wsparcie mobilności uczestników na europejskim rynku pracy.